Услуги

Разполагаме с квалифицирани специалисти, които се грижат за непрекъснатото усъвършенстване прецизността и качеството по изграждането на газовите, отоплителните и климатичните инсталации и уреди. Освен това в дейността ни се включва и проектиране, доставка (на място) и монтаж на поръчаните от клиента отоплителни и вентилационни уреди и съоръжения, както и тяхното сервизиране.

Оползотворяване на възобновяеми енергоизточници (ВЕИ):

Оползотворяването на енергията на ВЕИ е ефективна форма за решаване на енергийните проблеми и изчерпващия се ресурс на изкопаемите фосилни горива, която има следните очаквания: икономически, технически и стопански.

Възобновяеми енергоизточници (ВЕИ)

Фирмата ни работи в насока за оползотворяване на енергийния потенциал на ВЕИ. Специализирали сме се в:

Топлинни ВЕИ – отпадни газове от производствени и технологични агрегати. Според качествената им оценка се делят на: Високотемпературни t > 650° C, Среднотемпературни 120° < t < 650° C и Нискотемпературни t < 120° C.

Соларни инсталации – инсталации, които улавят топлинната енергия на Слънчевата радиация, за производство на битова гореща вода (БГВ) с температура до 65° С и промишлено подгряване на вода до 100° С.

повече

Инсталации за компресиран природен газ

Природният газ може да се компресира (при 200 - 220 бара налягане), за да се транспортира до места, до които изграждането на газопровод не е целесъобразно или няма изградена газопреносна система.

Транспортирането става със стоманени бутилки, произведени чрез прилагане на обратно екструдиране и изтегляне, където ковани пръти или горещо валцувани заготовки се използват като суровина. Понижаването на налягането до работни параметри става в специализирани газо-регулаторни табла.

повече